बजेट आणि खर्च

 

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल (सन 2014-15) मार्च 2015 अखेर

अ.

क्र.

जिल्हयाचे नांव योजनेचे नांव मंजूर नियतव्यय  (  रुपये लाखात ) मार्च अखेर खर्च (  रुपये लाखात ) अनुदानीत संस्थांची यादी एकूण
सर्वसाधारण आदिवासी विघयो सर्वसाधारण आदिवासी विघयो सर्वसाधारण आदिवासी विघयो
1 धुळे व्यायामशाळा विकास 60.00 30.00 15.00 60.00 30.00 15.00 12 07 03 22
क्रीडांगण विकास 20.00 20.00 निरंक 20.00 20.00 निरंक 09 03 निरंक 12
ग्रामीण व नागरी भागातील युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य 03.00 01.00 निरंक 03.00 समर्पित निरंक 14 समर्पित निरंक 14
समाजसेवा शिबिर निरंक 01.00 निरंक निरंक समर्पित निरंक निरंक समर्पित निरंक 00

 

 

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल (सन 2015-16) मार्च 2016 अखेर

अ.

क्र.

जिल्हयाचे नांव योजनेचे नांव मंजूर नियतव्यय  (  रुपये लाखात ) मार्च अखेर खर्च (  रुपये लाखात ) अनुदानीत संस्थांची यादी एकूण
सर्वसाधारण आदिवासी विघयो सर्वसाधारण आदिवासी विघयो सर्वसाधारण आदिवासी विघयो
1 धुळे व्यायामशाळा विकास 45.00 40.00 16.00 45.00 40.00 6.00 07 10 02 19
क्रीडांगण विकास 15.00 30.00 निरंक 13.49 28.00 निरंक 04 04 निरंक 08
ग्रामीण व नागरी भागातील युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य 02.00 01.00 निरंक 02.00 समर्पित निरंक 08 समर्पित निरंक 08
समाजसेवा शिबिर निरंक 01.00 निरंक निरंक समर्पित निरंक निरंक समर्पित निरंक 00

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल (सन 2016-17) बजेट

अ.

क्र.

जिल्हयाचे नांव योजनेचे नांव मंजूर नियतव्यय  (  रुपये लाखात ) मार्च अखेर खर्च (  रुपये लाखात ) अनुदानीत संस्थांची यादी एकूण
सर्वसाधारण आदिवासी विघयो सर्वसाधारण आदिवासी विघयो सर्वसाधारण आदिवासी विघयो
1 धुळे व्यायामशाळा विकास 45.00 42.00 6.00 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक
क्रीडांगण विकास 15.00 28.00 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक
ग्रामीण व नागरी भागातील युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य 02.00 01.00 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक
समाजसेवा शिबिर निरंक 01.00 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल सन 2014-15 :-  अनुदातीत संस्था यादी

                                                                                                                    योजना :-  सर्वसाधारण

अ.

क्र.

योजनेचे नांव मंजूर नियतव्यय

 रुपये लाखात )

 मार्च 2015 अखेर खर्च

 रुपये लाखात )

अ.

क्र.

संस्थेचे नांव प्रकल्पाचे नांव मंजूर अनुदान रक्कम

( रुपये लाखात )

1 व्यायामशाळा विकास अनुदान 60.00 60.00 1 हर हर महादेव शैक्षणिक सामाजिक,

सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, विंचूर ता.जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

2 महाराणा प्रताप सांस्कृतिक व क्रीडा मंडळ,

टेंभे बु  ता. शिरपूर जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

3 रुपेश शैक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था, सैताळे ता.जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

4 कै.भाऊसाहेब हिरा मंगू पवार शैक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था,  मोरदळ तांडा ता.जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

5 शेवंताई बहुउद्देशिय संस्था,साक्री ता.साक्री जि.धुळे  प्रकल्प स्थळ :- कळंभीर ता.साक्री नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

6 अध्यापक शिक्षण मंडळ, धुळे संचलित क्रांतीवीर नानासो एस.पी. माळी माध्यमिक व श्रीमती आर.एस.माळी उच्च माध्यमिक विद्यालय, वर्शी ता.शिंदखेडा जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

7 जय भद्रा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था,

प्रतापपूर ता.साक्री जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

8 दिनबंधू बहुउद्देशिय सेवाभावी निसर्गोपचार मंडळ, महिंदळे ता.जि.धुळे व्यायामशाळा साहीत्य  खरेदी करणे 5.00

अंतिम हप्ता

9 आदर्श गांव दातर्ती बहुउद्देशिय संस्था, दातर्ती  ता.साक्री जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

10 ग्राम पंचायत, होळ

ता. शिरपूर जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

11 श्री रेणूका माता बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, धुळे  प्रकल्प स्थळ :- सांजोरी ता.जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

12 इंदाईदेवी बहुउददेशिय संस्था, इंदवे

ता. साक्री जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

2 क्रीडांगण विकास अनुदान 20.00 20.00 1 हस्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट, दोंडाईचा संचलित

हस्ती पब्लिक स्कुल, दोंडाईचा ता.शिंदखेडा जि.धुळे

भांडारगृह बांधणे 4.00

प्रथम हप्ता

2 ज्ञान विकास मंडळ, साक्री संचलित अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आदीवासी आश्रमशाळा, इंदवे ता.साकी जि.धुळे 200 मी.धावन मार्ग तयार करणे 4.00

प्रथम हप्ता

3 तुकाराम अंबर उर्फ बाबाजी पाटील ट्रस्ट हायस्कुल,

सवाई मुकटी ता.शिंदखेडा जि.धुळे

प्रसाधन गृह बांधणे 4.00

प्रथम हप्ता

4 साक्री तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे

बाबा आमटे भारत जोडो आश्रमशाळा,साक्री ता.साक्री जि.धुळे

क्रीडांगण समपातळीत करणे 3.50

प्रथम हप्ता

5 तापी परिसर विद्या प्रसारक संस्था, संचलित

माध्यमिक विद्यालय, तऱ्हाडी ता.शिरपूर जि.धुळे

विविध खेळाची क्रीडांगणे बनविणे 2.59

प्रथम हप्ता

6 व्दारकामाई सर्वागिण विकास संस्था, विश्वनाथ संचलित

जय योगेश्वर माध्यमिक विद्यालय,विश्वनाथ ता.जि.धुळे

क्रीडांगण समपातळीत करणे 00.50

अंतिम हप्ता

7 वर्धमान एज्युकेशन ऍ़ड वेल्फेअर सोसायटी, दोंडाईचा संचलित अंहिसा इंटरनॅशनल स्कुल,दोंडाईचा ता.शिंदखेडा जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत करणे 00.66

अंतिम हप्ता

8 विकास विद्यामंडळ,विरदेल संचलित श्रीमंत गो.सं.देवकर माध्यमिक विद्यालय, विरदेल ता.शिंदखेडा जि.धुळे भांडारगृह बांधणे 00.50

अंतिम हप्ता

9 कै.नारायण भुरमल पाटील शिक्षण संस्था संचलित

भटक्या जाती जमाती आश्रमशाळा, काळखेडे ता.जि.धुळे

तारेचे कंुपण घालणे 00.25

अंतिम हप्ता

3 ग्रामीण व नागरी भागातील 03.00 03.00 1 श्री. साई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था अवधान ता.जि.धुळे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ऍ़ण्ड फॅशन डिझायनींग प्रशिक्षण शिबीर 00.25

अंतिम हप्ता

2 कै. योगेश बहुउद्देशीय संस्था धुळे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ऍ़ण्ड फॅशन       डिझायनींग प्रशिक्षण शिबीर 00.25

अंतिम हप्ता

3 आदिराज आदिवासी जीवन ज्योत बहुउद्देशीय संस्था शेवाडे ता. शिंदखेडा जि.धुळे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ऍ़ण्ड फॅशन       डिझायनींग प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

4 श्री. संत सावता महाराज बहुउद्देशीय विकास मंडळ खुडाणे ता.साक्री जि. धुळे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

5 पंचरत्न रूरल डेव्हलमेंट बहुउद्देशीय संस्था आखाडे ता. साक्री जि. धुळे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ऍ़ण्ड फॅशन       डिझायनींग प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

6 शांताई महिरे बहु. सेवाभावी संस्था आखाडे ता. साक्री जि. धुळे स्पोकन इंग्लीश ऍ़ण्ड कम्युनिकेशन स्कील प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

7 मातोश्री जणजाणिव बहु. संस्था आखाडे जि. धुळे बँकीग ऍ़ण्ड अकौटींग प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

8 संत तुकडोजी सामाजिक संस्था साक्री ता. साक्री जि.धुळे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ऍ़ण्ड फॅशन       डिझायनींग प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

9 अध्यक्ष/सचिव श्री.विश्वकर्मा शिक्षण प्रसारक मंडळ धुळे सौदर्यशास्त्र (ब्युटी पार्लर) प्रशिक्षण शिबीर 00.25

अंतिम हप्ता

10 अध्यक्ष/सचिव चंद्रयोग स्पोर्टस् ऍ़केडमी महिंदळे ता. जि. धुळे सौदर्यशास्त्र (ब्युटी पार्लर) प्रशिक्षण शिबीर 00.25

अंतिम हप्ता

11 श्री मंगल प्रतिष्ठान साक्री जि. धुळे स्पोकन इंग्लीश ऍ़ण्ड कम्युनिकेशन स्कील प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

12 कै. मातोश्री कमलाताई बहुउद्देशीय संस्था, धुळे हॅण्ड ऍम्ब्रॉडरी प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

13 क्रांतीज्योती सावित्रिबाई फुले बहु. संस्था साक्री ता. साक्री जि. धुळे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ऍ़ण्ड फॅशन       डिझायनींग प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

14 ज्ञानदिप बहु. संस्था पिंपळनेर ता. साक्री जि. धुळे सौदर्यशास्त्र (ब्युटी पार्लर) प्रशिक्षण शिबीर 00.20

अंतिम हप्ता

4 समाजसेवा शिबिर भरविणे निरंक निरंक 15 निरंक निरंक निरंक

 
जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल सन 2014-15 :-  अनुदातीत संस्था यादी

                                                                                                          योजना :-  आदीवासी

अ.

क्र.

योजनेचे नांव मंजूर नियतव्यय

( रुपये लाखात )

 मार्च 2015 अखेर खर्च

( रुपये लाखात )

अ.

क्र.

संस्थेचे नांव प्रकल्पाचे नांव मंजूर अनुदान रक्कम

( रुपये लाखात )

1 व्यायामशाळा विकास अनुदान 30.00 30.00 1 ग्रुप ग्रामपंचायत,जांभोरे

ता.साक्री जि.धुळे प्रकल्प स्थळ :- लिंबपाडा ता.साक्री

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 5.00

अंतिम हप्ता

2 श्री नवनाथबाबा प्रतिष्ठान,खामखेडा प्र.आंबे

ता. शिरपूर जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.50

व्दितीय व तृतीय हप्ता

3 एन.ए.सय्यद एज्युकेशन सोशल वेलफेअर सोसायटी, पिंपळनेर ता.साक्री जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.50

व्दितीय व तृतीय हप्ता

4 मनूदेवी क्रीडा मंडळ व व्यायामशाळा,खंबाळे ता. शिरपूर जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.00

व्दितीय व तृतीय हप्ता

5 जय सेवालाल क्रीडा मंडळ व व्यायामशाळा,लौकी ता.शिरपूर जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.00

व्दितीय व तृतीय हप्ता

6 जय भद्रा पुरुष व महिला क्रीडा व सांस्कृतिक बहुउद्देशिय संस्था, पिंपळनेर ता.साक्री जि.धुळे प्रकल्प स्थळ :सामोडे पैकी घोडमाळ भाग ता.साक्री जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.00

व्दितीय व तृतीय हप्ता

7 धनाई पुनाई विधायक मंडळ,निजामपूर संचलित नूतन माध्यमिक विद्यालय,आमखेल ता.साक्री जि.धुळे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.00

व्दितीय व तृतीय हप्ता

2 क्रीडांगण विकास अनुदान 20.00 20.00 1 शांताई एज्युकेशन सोसायटी संचलित

माध्यमिक विद्यालय, पिंपळनेर ता.साकी जि.धुळे

क्रीडांगण समपातळीत करणे 7.00

एकरकमी

2 धनाई पुनाई विधायक मंडळ,निजामपूर संचलित

नुतन माध्यमिक विद्यालय, आमखेल ता.साकी  जि.धुळे

क्रीडागणावर प्रसाधन गृह बांधणे 7.00

एकरकमी

3 अध्यापक शिक्षण मंडळ, धुळे संचलित

माईसाहेब लक्ष्मीबाई गोरखनाथ महाजन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगवी ता.शिरपूर जि.धुळे

क्रीडागणावर प्रसाधन गृह बांधणे 6.00

प्रथम हप्ता

3 ग्रामीण व नागरी भागातील 01.00 समर्पित 4 निरंक निरंक निरंक
4 समाजसेवा शिबिर भरविणे 01.00 समर्पित 5 निरंक निरंक निरंक

 

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल सन 2014-15 :- अनुदातीत संस्था यादी

                                                                                                 योजना :-  अनुसुचित जाती उपयोजना-वि.घ.यो

अ.

क्र.

योजनेचे नांव मंजूर नियतव्यय

( रुपये लाखात )

 मार्च 2015 अखेर खर्च

( रुपये लाखात )

अ.

क्र.

संस्थेचे नांव प्रकल्पाचे नांव मंजूर अनुदान रक्कम

( रुपये लाखात )

1 व्यायामशाळा विकास अनुदान 15.00 15.00 1 ग्राम पंचायत, बेटावद ता.शिंदखेडा जि.धुळे व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी 7.00

एकरकमी

2 सेवा फाऊंडेशन, धुळे

प्रकल्प स्थळ :- बोराडी ता.शिरपूर जि.धुळे

नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 4.00

प्रथम  हप्ता

3 विश्वप्रेमी शरीर संपदा संवर्धन श्री छत्रपती शिवाजी व्यायाम, क्रीडा सांस्कृतिक मंडळ,धुळे व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी 4.00

प्रथम  हप्ता

2 क्रीडांगण विकास अनुदान निरंक निरंक 4 निरंक निरंक निरंक
3 ग्रामीण व नागरी भागातील निरंक निरंक 5 निरंक निरंक निरंक
4 समाजसेवा शिबिर भरविणे निरंक निरंक 6 निरंक निरंक निरंक
अ.क्र. वर्ष योजनेचे नाव अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नाव व पत्ता अनुदानाचा हेतु अनुदानाची रक्कम शेरा
1 2015-16 क्रीडांगण विकास योजना

( सर्वसाधारण )

एकुण खर्च 15.00 लाख

1 साक्री तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे बाबा आमटे भारत जोडो आश्रमशाळा साक्री ता.साक्री जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.3,50,000/-( द्वितीय व अंतिम हप्ता) क्रीडांगण विकास योजना

( सर्वसाधारण )

एकुण रक्कम 15.00 लाख पैकी रु.13.49 लक्ष खर्च व रु.1.51 लक्ष निधी समर्पित

2 ज्ञानविकास मंडळ साक्री संचलित अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाळा इंदवे ता.साक्री जि.धुळे 200 मि.चा धावणमार्ग तयार करणे रु.2,08,000/-(द्वितीय व अंतिम  हप्ता)
3 तापी परिसर विद्या प्रसारक संस्था  संचलित माध्यमिक विद्यालय तऱ्हाडी ता.शिरपुर जि.धुळे विविध खेळाच्याप्रमाणात क्रीडांगणे तयार करणे रु.2,59,000/-(द्वितीय व अंतिम हप्ता )
4 आदर्श शिक्षण संस्था बेटावद ता.शिंदखेडा जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.2,83,000/-(प्रथम हप्ता )
5 आदर्श शिक्षण संस्था बेटावद ता.शिंदखेडा जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.4,17,000/-(द्वितीय  व अंतिम हप्ता )
एकुण खर्च 13,49,000/-
अ.क्र. वर्ष योजनेचे नाव अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नाव व पत्ता अनुदानाचा हेतु अनुदानाची रक्कम शेरा
1 2015-16 क्रीडांगण विकास योजना

( आदिवासी उप योजना )

एकुण खर्च 30.00 लाख

1 ग्राम पंचायत कार्यालय ब्राम्हणवेल ता.साक्री जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.7,00,000/-

( प्रथम व अंतिम हप्ता)

क्रीडांगण विकास योजना

( आदिवासी उप योजना )

एकुण रक्कम 30.00 लाख पैकी रु.28.00 लक्ष खर्च व रु.2.00 लक्ष निधी समर्पित

2 ग्राम पंचायत कार्यालय रायतेल (गुलतारे) ता.साक्री जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.7,00,000/-

( प्रथम व अंतिम हप्ता)

3 ग्राम पंचायत कार्यालय आमखेल ता.साक्री जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.7,00,000/-

( प्रथम व अंतिम हप्ता)

4 ग्राम पंचायत कार्यालय रुनमळी ता.साक्री जि.धुळे क्रीडांगण समपातळीत तयार करणे रु.7,00,000/-

( प्रथम व अंतिम हप्ता)

एकुण खर्च रु.28,00,000/-
अ.क्र. वर्ष योजनेचे नाव अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नाव व पत्ता अनुदानाचा हेतु अनुदानाची रक्कम शेरा
1 2015-16 व्यायामशाळा विकास योजना

( सर्वसाधारण )

एकुण खर्च 45.00 लाख

1 तापी परीसर विद्या प्रसारक संस्था त-हाडी ता. शिरपुर संचलीत

प्रकल्प स्थळ :- जयवीर हनुमान व्यायाम शाळा          त-हाडी  ता. शिरपुर जि. धुळे

नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 7.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

जा.क्र.जिक्रीअ/व्याविअ/मं आदेश/सर्वसाधारण/2015-2016/561       दि :- 16/02/2016

( लाभार्थि संस्था -07 एकुण रु. 45,00,000/- )

2 भोईराज बहुउद्देशीय सांस्कृतीक सेवा मंडळ टेकवाडे ता. शिरपूर जिल्हा धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 7.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

3 श्री. नाथबाबा बहुउद्देशीय सेवाभावी विकास संस्था सैताळे ता. जि. धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 7.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

4 नगाव एज्युकेशन सोसायटी नगाव जि. धुळे संचलीत

प्रकल्प स्थळ :-गंगामाई अभियांत्रीकी महाविद्यालय नगाव ता. जि. धुळे

नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 7.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

5 ग्रामपंचायत कार्यालय नाडसे  ता. साक्री              जि. धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 7.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

6 ग्रामपंचायत कार्यालय छाईल ता. साक्री             जि. धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 7.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

7 ग्रामपंचायत कार्यालय ऐचाळे  ता. साक्री           जि. धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 3.00 लक्ष

व्दितीय हप्ता

अ.क्र. वर्ष योजनेचे नाव अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नाव व पत्ता अनुदानाचा हेतु अनुदानाची रक्कम शेरा
1 2015-16 व्यायामशाळा विकास योजना

( आदिवासी )

एकुण खर्च 30.00 लाख

1 श्री नवनाथबाबा प्रतिष्ठान,खामखेडा प्र.आंबे ता. शिरपूर जि.धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे .50,000/-

चवथा व अंतिम हप्ता

क्र.जिक्रीअ/व्याविअ/मं आदेश/आदिवासी/2015-2016/373               दि :- 06/ 10 /2016

( लाभार्थि संस्था -06 एकुण रु. 13,00,000/- )

2 एन.ए.सय्यद एज्युकेशन सोशल वेलफेअर सोसायटी, पिंपळनेर ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 50,000/-

चवथा व अंतिम हप्ता

3 धनाई पुनाई विधायक मंडळ,निजामपूर संचलित नूतन माध्यमिक विद्यालय,आमखेल  ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 1,00,000/-

चवथा व अंतिम हप्ता

4 धनाई पुनाई विधायक मंडळ,निजामपूर संचलित नूतन माध्यमिक विद्यालय,आमखेल  ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 1,00,000/-

चवथा व अंतिम हप्ता

5 किसान विद्याप्रसारक संस्था,शिरपूर संचलित इन्स्टीटयुट ऑफ फार्माक्यूटीकल एज्युकेशन,बोराडी

ता.शिरपर जि.धुळे

नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 50,000/-

व्दितीय व अंतिम हप्ता

6 कै.सुंदर महाळू गांगुर्डे बहुउद्देशिय संस्था,प्रतापपूर ता.साक्री जि.धुळे प्रकल्प स्थळ :- जेबापूर ता.साक्री नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 50,000/-

व्दितीय व अंतिम हप्ता

2 2015-16 1 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विजय व्यायाम शाळा वार्सा ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायाम शाळा बांधकाम करणे रु.07.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

  जा.क्र.जिक्रीअ/व्याविअ/मं आदेश/आउयो/2015-2016/536               दि :- 03/ 02/2016

( लाभार्थि संस्था -04 एकुण रु. 27,00,000/- )

2 ग्राम पंचायत कार्यालय  मंडाणे ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायाम शाळा बांधकाम करणे रु.07.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

3 ग्राम पंचायत कार्यालय  धामणदर (विरखेल) ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायाम शाळा बांधकाम करणे रु.07.00 लक्ष

प्रथम व अंतिम हप्ता

4 ग्राम पंचायत कार्यालय  पारगाव  ता.साक्री जि.धुळे नविन व्यायाम शाळा बांधकाम करणे रु.06.00 लक्ष

प्रथम  हप्ता

अ.क्र. वर्ष योजनेचे नाव अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नाव व पत्ता अनुदानाचा हेतु अनुदानाची रक्कम शेरा
1 2015-16 व्यायामशाळा विकास योजना

( विघयो )

एकुण खर्च 06.00 लाख

1 सेवा फाऊडेशन ,धुळे संचलित

प्रकल्प स्थळ :- बोराडी ता. शिरपुर

नविन व्यायामशाळा बांधकाम करणे रू. 3.00 लक्ष व्दितीय अंतिम हप्ता   जा.क्र.जिक्रीअ/व्याविअ/मं आदेश/विघयो/2015-2016/346

दि :- 06/ 02/2016

( लाभार्थि संस्था -02 एकुण रु. 6,00,000/- )

2 विश्‍वप्रेमी शरीर  संपदा संवर्धक श्री छत्रपती शिवाजी व्यायाम, क्रीडा सांस्कृतिक मंडळ, धुळे व्यायामशाळा साहित्य खरेदी करणे रू. 3.00 लक्ष व्दितीय अंतिम हप्ता

युवक कल्याण विषयक उपक्रमाच्या आयोजनासाठी आर्थिक सहाय्य सन 2015-16

ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य (सर्वसाधारण योजना)

अ.क्र. संस्थेचे नांव प्रकल्पाचे नांव अंदाजपत्रकानुसार अनुदान मुजुरीसाठी शिफारस केलेली रक्कम
1. अध्यक्ष/सचिव संतसेना बहुउद्देशिय संस्था, धुळे ता.जि.धुळे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
2 अध्यक्ष/सचिव श्री.राधाकृष्ण सेवाभावी संस्था धुळे ता. जिल्हा धुळे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
3 अध्यक्ष/सचिव श्री.विश्वकर्मा शिक्षण प्रसारक मंडळ धुळे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
4 अध्यक्ष/सचिव चंद्रयोग स्पोर्टस् ऍ़केडमी महिंदळे ता. जि. धुळे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
5 अध्यक्ष/सचिव सुदाम शैक्षणिक विकास संस्था धुळे सौदर्यशास्त्र प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
6 अध्यक्ष/सचिव ऍ़पेक्स एज्युकेशन सोसायटी धुळे ता. जि. धुळे कॉम्प्युटर प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
7 अध्यक्ष/सचिव कै. राधाबाई सोनुजी शिंदे शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था धुळे ता. जि. धुळे कॉम्प्युटर प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
8 अध्यक्ष/सचिव जनाई मल्टीपरपज फाउंडेशन धुळे ता. जि. धुळे बांधकाम प्रशिक्षण शिबीर 25,000/-
                एकुण रूपये 2,00,000/-
                                                                   ( एकुण अक्षरी रूपये दोन लाख मात्र )