क्रीडा संघटना

धुळे जिल्ह्यातील एकविध क्रीडा संघटनांची माहीती.

.क्र. एकविध जिल्हा क्रीडा संघटना नांव अध्यक्ष नांव, पत्ता व संपर्क क्र. सचिव नांव, पत्ता व संपर्क क्र. मेल आयडी
1 धुळे जिल्हा (हौशी)

बॉल बॅडमिंटन असो. धुळे

श्री. संतोष नंदकिशोर पाटिदार

स्नेहनगर, धुळे

9172844567

9028805467

श्री. परेश केशव उपकारे

10/विद्याविहार कॉलनी,

साक्री रोड, धुळे

9923281075

2 धुळे जिल्हा राष्ट्रीय तालीम

संघ, धुळे

श्री. सुभाष सजन पवार

लेन नं 6, पारोळा रोड, धुळे

9823023427

श्री. सुनिल बुधाजी चौधरी

श्री दत्तकृपा, प्लॉट नं. 14,

श्री सिद्धीविनायक कॉलनी,

देवपूर, धुळे

9522786244

sunil chaudhari44@rediffmail.com

 

3. धुळे जिल्हा अमॅच्युअर

जिम्नॅस्टिक असो. धुळे

श्री. राजवर्धन कदमबांडे

1, ग्रीन पार्क, 80 फूटी रोड,

धुळे.

9823098776

श्री. सुनिल बुधाजी चौधरी

श्री दत्त कृपा, प्लॉट नं. 14,

श्री सिद्धी विनायक कॉलनी,

देवपूर, धुळे

9522786244

sunilchaudhari44@rediffmail.com

 

4. धुळे जिल्हा अमॅच्युअर

ॲक्वॉटीक असो. धुळे

श्री. संदिप दत्तात्रय महाले

45, अभय नगर, शनी मंदिर

शेजारी, मालेगांव रोड, धुळे

9422787999

श्री. सुनिल बुधाजी चौधरी

श्री दत्त कृपा, प्लॉट नं. 14,

श्री सिद्धीविनायक कॉलनी,देवपूर, धुळे

9522786244

sunilchaudhari44@rediffmail.com

 

5. धुळे जिल्हा कबड्डी असो.

धुळे

श्री. राजवर्धन कदमबांडे

1, ग्रीन पार्क, 80 फूटी रोड,

धुळे.

9823098776

श्री. मुजफ्फर अली अब्बास

अली सय्यद

12, समर्थ कॉलनी,चळीसगांवरोड, धुळे

9970618488

Sayyadma2056@gmail.com

 

6. धुळे शहर व तालुका

बॅडमिंटन असो.

मा. . कुणाल रोहिदास

पाटील

23, नेहरू हाऊसिंग सोसा.,

धुळे

9769111888

श्री. दिनेश विक्रम पाटील

11, संत गाडगे कॉलनी,

विद्यानगरी, देवपूर,

धुळे.

9422788346

mrdvpatil@rediffmail.com

 

7. धुळे जिल्हा टेबल टेनिस

असो. धुळे

श्री. श्रीकांत देशपांडे

42, स्वामी विवेकानंद सोसा,

नकाने रोड, देवपूर, धुळे

9422775185

श्री. राजेंद्र बारे dhuledisyricttta@gmail.com

 

8. धुळे जिल्हा खोखो असो.

धुळे

श्री. राजेंद्र दत्तात्रय महाले

25, दत्तरुखमाई अभय नगर,

मालेगांव रोड, धुळे

9422296144

श्री. रविकर वामन बागूल

107, करूणा विहार सोसा.

अजबेनगरजवळ,

साक्री रोड, धुळे

82752445559

Nisargabagul1818@gmail.com

 

9. धुळे जिल्हा ॲथलेटिक्स असो.,

धुळे

श्री. राजवर्धन कदमबांडे

1, ग्रीन पार्क, 80 फूटी रोड,

धुळे.

9823098776

श्री. नरेंद पाटील

16,सम्राट नगर, जमनागिरी रोड,

धुळे– 424001

9404816111

8600225111

nnikam19@gmail.co

nkmarathe66@gmail.com

10. धुळे जिल्हा तलवारबाजी संघटना,

धुळे

श्री. कैलास कंखरे

शिरपूर, जिल्हा धुळे

9822004662

11. धुळे जिल्हा स्क्वॉश असो. धुळे श्री. आनंद पवार

विकास विद्यालय, नरडाणा, जिल्हा धुळे

8275091999

12. धुळे जिल्हा फूटबॉल असो. धुळे श्री. रईस काझी

9404188296

13. धुळे जिल्हा डॉजबॉल असो. धुळे श्री. आनंद पवार

विकास विद्यालय, नरडाणा, जिल्हा धुळे

8275091999